ಪ್ರೀತಿಯ ನಮ್ ಕರುನಾಡು ಓದುಗರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ...
ನೀವು ಲೇಖಕರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದು ನಿಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ,
ನಿಮ್ಮ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವೆವು,
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲೇಖನವನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚ್ಚಿಕೊಂಡರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು Publish ಮಾಡುತ್ತೆವೆ.
ನಮ್ಮ ಈ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ namkarunadu@gmail.com ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ.
ಜಾಹೀರಾತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಮ್ಮ ಈ ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ namkarunadu@gmail.com