ತಾಜಾ ಸುದ್ಧಿ
ಪ್ರಿಯ ಕನ್ನಡಿಗರೆ, ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮ್ ಕರುನಾಡು ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ.